Serveis

Dret Bancari

 • Preferents.
 • Subordinades.
 • Clàusules sòl.
 • Swaps.
 • Valors.
 • Préstecs.
 • Operacions de factoring, leasing, renting, confirming, targetes de crèdit.
 • Finançament hipotecàri i de consum.

Dret Matrimonial

 • Separacions i divorcis de mutu acord i contenciosos.
 • Execució de sentències: reclam del pagament de la pensió d'aliments, de la pensió compensatòria o d'altres mesures adoptades de mutu acord o per sentència, com a règim de visites.
 • Convenis prematrimonials i preconvivencials.
 • Assessorament sobre règim econòmic matrimonial i capitulacions matrimonials.
 • Nul·litats davant els tribunals eclesiàstics.
 • Adopcions i acolliments.
 • Incapacitats.
 • Paternitat: determinació o impugnació.
 • Filiació i tutela.
 • Dissolucions i liquidacions de règims econòmics matrimonials.

Dret Successori - Testament i Herències

 • Declaració d'hereus.
 • Testaments.
 • Acceptació d'Herència.
 • Certificats defunció.
 • Reclamació legítimes i llegats.
 • Partició d'herència.
 • Negociació d'hereus.

Dret Immobiliari

 • Contractes de lloguer, compravenda, arres.
 • Divisió de la cosa comuna.
 • Deficiències constructives.
 • Reclamacions d'impagats.
 • Urbanisme.

Dret Civil

 • Contractes.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Indemnitzacions per responsabilitat civil extracontractual (accidents de trànsit, lesions).
 • Arres, compravendes, reconeixements de deutes.
 • Execucions hipotecàries.
 • Arrendaments.
 • Desnonaments.
 • Divisió de la cosa comuna.
 • Dret Successori (testaments i herències).
 • Donacions.
 • Drets de consumidors i usuaris.

Dret Tributario

 • Planificació i fiscalitat de patrimonis personals i familiars.
 • Procediment de gestió, inspecció tributària i recaptatòria.
 • Procediments sancionadors en matèria tributària.
 • Procediments administratius de responsabilitat patrimonial de l'Administració economicoadministratius i contenciosos.

Dret Penal

 • Assistència a comissaria al detingut.
 • Defensa en judici per delicte i/o falta.
 • Delictes contra les persones: el dret a la pròpia imatge, la intimitat i l'honor (lesions, homicidis, assassinats, violència domèstica femenina i masculina, tramitació d'ordres de protecció, actuacions d'allunyament, violacions de domicili, calúmnies, usurpació d'estat civil, etc.).
 • Delictes contra el patrimoni: furts, robatoris, extorsions, estafes, estafes immobiliàries, apropiacions indegudes, alçaments de béns, danys, etc.
 • Delictes relatius a la propietat intel ? lectual i industrial.
 • Delictes relatius al mercat i als consumidors: publicitat enganyosa, competència deslleial.
 • Delictes contra l'Administració de justícia
 • Delictes contra els drets dels treballadors i responsabilitat civil derivada d'accidents laborals.
 • Delictes contra la salut pública: tràfic de drogues, dopatge esportiu.
 • Delictes contra la seguretat en el trànsit: alcoholèmies.
 • Delictes contra el medi ambient i els recursos naturals.
 • Delictes urbanístics.
 • Falsedats documentals: delictes de falsificació de moneda, falsificació de documents públics, oficials, mercantils, despatxos transmesos per serveis de telecomunicació, documents privats, certificats, etc.
 • Denúncies i querelles.

Dret Laboral

 • Expedients de regulació d'ocupació.
 • Acomiadaments disciplinaris: objectius i col?lectius.
 • Extincions de contracte: per fi, baixa voluntària, etc.
 • Reclamacions de quantitat de salaris: liquidacions, indemnitzacions, etc
 • Negociació col·lectiva.
 • Contractació.
 • Modificació de les condicions de treball: trasllats, funcions, etc.
 • Seguretat Social.
 • Prevenció de riscos laborals
 • Accidents de treball.
 • Inspeccions de treball.
 • Impugnació d'altes mèdiques.
 • Invalideses.

Dret Administratiu

 • Defensa davant la incoació d'expedient administratiu de caràcter sancionador.
 • Impugnació administrativa i judicial de sancions administratives.
 • Reclamacions patrimonials contra l'Administració.